Pilot RollerQoaster een succes!

Op 18 december 2018 zijn NVZ, ZN en NFU een gezamenlijke pilot gestart met landelijke tooling ten behoeve van de vastlegging en borging van het instapmodel en Control Framework, als onderdeel van Horizontaal Toezicht in de Zorg.
De NVZ, ZN en NFU willen met de pilot vaststellen of gekomen kan worden tot een landelijke tool om ziekenhuizen te ondersteunen bij de uitvoering van Horizontaal Toezicht en zo een gestructureerde en eenduidige communicatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken.
De 7 pilotziekenhuizen zijn unaniem positief over RollerQoaster als landelijke tool, zeker wanneer de koppeling met het deel van de zorgverzekeraars is gerealiseerd. De software levert een positieve bijdrage aan de vastlegging van Horizontaal Toezicht. “Met name de functionaliteit en de support is uitstekend. De tool voorziet voor het ziekenhuis heel duidelijk in een behoefte”, aldus Noordwest Ziekenhuisgroep.
Momenteel loopt er ook een uitvraag onder alle ziekenhuizen om de behoefte aan landelijke tooling in kaart te brengen. Zowel de ervaringen van de pilot als de behoefte in het veld worden meegenomen in het besluitvormingstraject over een eventuele landelijke uitrol van tooling. Eind april hopen NVZ, ZN en NFU hierover duidelijkheid te geven.

De 7 deelnemende pilotziekenhuizen (zowel universitaire- als algemene ziekenhuizen) zijn verspreid over het land en zijn druk bezig met de implementatie van Horizontaal Toezicht. Van instapmodel tot en met de inrichting van het Control Framework. De stappen om te komen tot Horizontaal Toezicht zijn in de tooling systematisch doorlopen en getest. Extra aandacht ging uit naar de implementatie- en verantwoordingsfase van het Control Framework. Daar blijkt de meerwaarde van een tooling pas echt! Een aantal representerende zorgverzekeraars heeft ook meegekeken in de pilotfase waardoor de afstemming tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar kon worden meegenomen in het oordeel.

Goede basis, doorontwikkeling gewenst

Tijdens de pilot zijn alle onderdelen van het Instapmodel en het Control Framework aan bod geweest en getest. Op elk onderdeel is de basisfunctionaliteit beoordeeld en zijn de wensen inzake doorontwikkeling door de pilot ziekenhuizen aangegeven.
“De basis van RollerQoaster biedt een goede start voor de implementatie van de risicomatrix en de bijbehorende beheersmaatregelen. Deze tool draagt bij aan de bewustwording van het risico denken bij de medewerkers. Echter, er is nog doorontwikkeling nodig. Het voorstel van Alrijne zou dan ook zijn om een stuurgroep te behouden waarin periodiek (maandelijks) de optimalisatiepunten worden doorgenomen.” Aldus Alrijne.
Na de pilot zullen de pilotziekenhuizen dan ook doorgaan met de periodieke gebruikersbijeenkomst om met alle praktijkervaringen RollerQoaster nog beter te maken. De pilot ziekenhuizen zijn positief over de snelheid en de support.
Aldus LUMC: “De wijze waarop doorontwikkeld wordt tijdens de pilotfase, geeft ons voldoende vertrouwen dat het onderdeel communicatie met verzekeraar naar tevredenheid zal worden ingericht en dat ook de overige onderdelen naar tevredenheid zullen worden doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling (en het ontwikkeltempo) zijn wel randvoorwaardelijk voor onze 'Ja' op deze tool.”

Communicatie verzekeraar

“Het onderdeel dat niet geraakt is tijdens de pilot is de communicatie met de tool van de verzekeraars. Wel is er tijdens de pilot nagedacht over hoe de verzekeraar inzicht kan krijgen in o.a. de definitieve risico-inschatting en de beheersing hiervan.” Aldus UMCG
Tijdens de pilot is een eerste opzet ontwikkeld voor een meekijkfunctie vanuit de verzekeraar, waarbij deze ook opmerkingen kan plaatsen.

Brede inzetbaarheid

Buiten de functionaliteit welke nodig is voor de vastlegging van Horizontaal Toezicht hebben de pilotziekenhuizen de behoefte uitgesproken om RollerQoaster breder in te kunnen zetten binnen het ziekenhuis. Aldus Haaglanden Medisch Centrum: “Voorwaarde is om ook andere (eigen, niet HT gerelateerde) werkprogramma's, risicomatrixen en processen in het model zoals voor HT te kunnen invoeren (eventueel via aparte module als onderdeel van het software pakket).”

Communicatie Accountant

Door naast de verzekeraars ook de accountant mee te laten kijken in het Control Framework is er maar één vastlegging nodig. Aldus Erasmus: “Het biedt meerwaarde wanneer we in de toekomst de vastlegging van data in RollerQoaster ten behoeve van HT ook kunnen gebruiken voor de verantwoording van de omzet. Een eenduidige vastlegging van beschikbare data in een tool zoals deze vergemakkelijkt dit proces.”

Vervolg

Qontrol-it stelt ziekenhuizen die nu, vooruitlopend op het besluitvormingstraject eind april over een eventuele landelijke uitrol van tooling, alvast willen starten met RollerQoaster de gelegenheid door RollerQoaster onder dezelfde condities als bij de pilot ziekenhuizen beschikbaar te stellen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Qontrol-it via info@qontrol-it.nl.

Conclusie

De 7 deelnemende ziekenhuizen adviseren andere ziekenhuizen om RollerQoaster in te zetten voor de vastlegging van Horizontaal Toezicht. Het is beter dan mappenstructuren met Word- en Excelbestanden, waarbij het onmogelijk is om het overzicht te bewaren, om nog maar te zwijgen over versiebeheer en uitwisseling van resultaten met de verzekeraars.

In welke fase van HT je je als zorgaanbieder ook bevindt, RollerQoaster draagt bij aan een goede en gestructureerde vastlegging en communicatie met verzekeraar en accountant.

Publicatie datum: 2-4-2019